میزبان مجازی Apache را می توان در سرور اختصاصی مدیریت کرد.

<VirtualHost 74.54.217.194:80>
  ServerName domain.com
  ServerAlias www.domain.com
  ServerAdmin webmaster@domain.com
  DocumentRoot /home/user-name/public_html
  <IfModule mod_suphp.c>
    suPHP_UserGroup user-name user-name
  </IfModule>
  <IfModule !mod_disable_suexec.c>
    User user-name
    Group user-name
  </IfModule>
  BytesLog /usr/local/apache/domlogs/domain.com-bytes_log
  CustomLog /usr/local/apache/domlogs/domain.com combined
  Options -ExecCGI -Includes
  RemoveHandler cgi-script .cgi .pl .plx .ppl .perl
  ScriptAlias /cgi-bin/ /home/user-name/public_html/cgi-bin/
</VirtualHost>

میانگین امتیاز: / ۵. تعداد آرا:

هنوز رای داده نشده است شما اولین باشید

شاید بکارتان بیاید:  صفحات خطای سفارشی